Eigen huurvoorwaarden Hartman Hoeve

Begripsbepalingen

1. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam de Hartman Hoeve huurt.
2. De verhuurder: de verhuurder van de Hartman Hoeve of diens vertegenwoordiger.
3. De huurovereenkomst: de overeenkomst tot (ver)huur van de Hartman Hoeve die tot stand is gekomen tussen huurder en verhuurder. (bevestigings brief)
4. Huurprijs: prijs per huurperiode of per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met onkosten en worden verrekend met de borgsom.
5. Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.
6. Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in het vakantiehuis betaalt aan de verhuurder voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
7. Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Reservering en Annulering

1. Een aanvraag voor de Hartman Hoeve geschiedt via de website op internet, per mail of telefonisch. Na ontvangst en na wederzijds overleg kan er worden bevestigd. U ontvangt dan, via de mail, de bevestigingsbrief (huurovereenkomst) met een verzoek tot (aan)betaling.
2. De (aan)betaling dient per omgaande te worden voldaan.
3. Na ontvangst van de (aan)betaling door de Hartman Hoeve wordt de reservering definitief en is de huurovereenkomst gesloten. Bij afzegging door huurder na deze aanbetaling zijn derhalve kosten verschuldigd.
4. Bij annulering door de huurder is deze de aanbetaling als vergoeding verschuldigd.
(dus exclusief kosten en borg)
5. Bij opzegging na de restantbetaling (volledig huursom) bedraagt de vergoeding de volledige huursom. De huurder draagt zelf zorg voor een annuleringsverzekering.
(wij kunnen uw verblijf niet verzekeren tegen annulering)
6. Eventueel kan de boeking eenmalig worden doorgeschoven naar een voor ons acceptabele datum. De eventuele meerprijs moet dan wel worden bijbetaald.
7. Als bij een annulering de accommodatie als nog verhuurd kan worden voor de zelfde periode dan wel hetzelfde bedrag (of meer), kunnen de reeds betaalde bedragen wel retour gestort worden nadat de “nieuwe” huurder heeft betaald. (dit is geen recht)

Betaling

1. Bij de eerste (aan)betaling gaat u akkoord met de huurvoorwaarden.
2. De huursom (exclusief borg) wordt geheel via de bank voldaan.
3. De aanbetaling van (meestal) €200,- dient bij de boeking te geschieden.
4. Ongeveer 3 maanden voor aankomst dient de volledige huurprijs te zijn voldaan.
(zie datum bevestigingsbrief)
5. Bij boekingen binnen 3 maanden voor aankomstdatum dient het volledige huurbedrag in een keer te worden voldaan per bank.
6. Bij - na 1ste herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting kan de reservering komen te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
7. Bij het niet voldoen van de volledige betalingsverplichting voor aankomst kan de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.
8. Vertrek eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur.
9. Indien de Hartman Hoeve door overmacht of andere reden genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan in kennis stellen. Wij zullen dan in overleg met de huurder proberen een nieuwe huurdatum vast te stellen.

Borgsom

1. De huurder betaalt een borgsom. De borgsom van €250 moet contant betaald worden bij aankomst.
2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
3. Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de verhuurder, die kan dan de inspectie uitvoeren.
4. De Hartman Hoeve wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld.
5. De eindcontrole op schades wordt voor het vertrek van de huurder gedaan.

Aansprakelijkheid

1. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
2. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens medehuurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. De huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
3. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen de Hartman Hoeve in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van de Hartman Hoeve of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld.
4. De verhuurder aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in de Hartman Hoeve of omliggende tuin.
5. De verhuurder aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte(n) of op het terrein bevinden. Deze zaken verblijven in het gehuurde of op het terrein van de Hartman Hoeve voor eigen risico van de huurder en/of belanghebbende.

Aantal personen / Groeps samenstelling

1. Het aantal personen dat in de Hartman Hoeve volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden zonder overleg.
In geen geval mag dit aantal groter zijn 30 personen.
2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en kan de toegang tot de Hartman Hoeve zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.
3. Bij een misleidende opgave van de groeps samenstelling kan de toegang tot de Hartman Hoeve zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

1. De Hartman Hoeve wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Wij verzorgen altijd de eindschoonmaak. Dit is altijd inclusief.

Roken / Open vuur / BBQ

1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.
2. Open vuur is ten alle tijden niet toegestaan. (Brandgevaar i.v.m. rieten daken)
3. BBQ mag alleen op de daarvoor bestemde BBQ-plaats.

Huisdieren

1. Meenemen van huisdieren is toegestaan tegen betaling en wordt door huurder vooraf in de reservering gemeld.
2. Honden dienen te alle tijden aangelijnd te zijn.
3. Schade veroorzaakt door huisdieren wordt verhaald op de huurder die te allen tijde verantwoordelijk is voor zijn/haar huisdier.
4. De huurder is verplicht de Hartman Hoeve bij vertrek haarvrij op te leveren. (“bezemschoon”)

Aankomst- en vertrektijden

1. De aankomst- en vertrektijden staan aangegeven in de bevestigingsbrief.
2. De huurder dient zich aan deze tijden te houden.
3. Mocht de aankomsttijd later worden, dan dit graag zo vroeg mogelijk aangeven. Dan kunnen wij daar rekening mee houden.
4. Indien de huurder zonder overleg de vertrektijd toch overschrijdt en een aansluitende huurperiode komt in het gedrag, kan de borg worden ingehouden. Ook schades met een lange hersteltijd vallen daar onder.
Ook de daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders zijn voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder / beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze voorwaarden.
2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en (tuin)onderhoud.
4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als koffiezetter, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.
5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.

Disclaimer

1. Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten alleen voor de afgesproken huurperiode.
2. Op verschillende plekken op onze site is een link gemaakt naar websites van derden. De Hartman Hoeve is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

;